Palveluehdot

Bear Storage Oy:n varastointipalvelun yleiset sopimusehdot

1. Soveltamisala
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Bear Storage Oy:n tarjoamaan varastointipalveluun. Varastointipalvelussa Bear Storage hoitaa mahdolliset muuttolaatikoiden toimitukset ja varastoitavien tavaroiden noudon, varastoinnin sekä palautuksen takaisin asiakkaalle.

2. Asiakas
Bear Storage tarjoaa tavaroiden varastointipalvelua täysi-ikäisille yksityishenkilöille (kuluttaja-asiakas) sekä yritys- ja yhteisöasiakkaille (yritysasiakas). Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa kuluttajalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttaja-asiakkaan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty. Yritysasiakkaalla ei ole kuluttaja-asiakkaille tarkoitettuja oikeuksia.

3. Tilaaminen
Asiakas hyväksyy tilauksen kirjallisella sähköpostiviestillä tai suullisesti puhelimitse. Tehty tilaus sitoo asiakasta. Asiakas saa hyväksymästään tarjouksesta tai tilauksesta sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta hän voi tarkistaa tilauksen tiedot. Asiakkaan tulee tarkistaa, että tilausvahvistuksessa ilmoitettu tilauksen sisältö vastaa asiakkaan tekemää tilausta. Tilausvahvistuksen toimittaminen edellyttää virheettömän sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Bear Storage ei vastaa siitä, jos asiakkaan tilaus ei tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyksien toimimattomuuden vuoksi. Palvelu on saatavilla lähtökohtaisesti vain pääkaupunkiseudulla.

4. Hinnoittelu ja maksuehdot
Palvelu veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Bear Storage pidättää oikeuden hintojen muutoksiin (ks. tarkemmin näiden sopimusehtojen kohta 13). Palvelun kuukausimaksu kattaa ainoastaan tavaroiden varastoinnin. Tavaroiden noudosta ja luovuttamisesta takaisin asiakkaalle peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen palvelumaksu, jonka suuruus riippuu vuokrasopimuksen pituudesta sekä tilauksen tavaramäärästä. Muuttolaatikoista ja muista pakkaustarvikkeista sekä niiden toimituksesta ja mahdollisesta pakkauspalvelusta peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen palvelumaksu. Noutamiseen ja palauttamiseen liittyvä palvelumaksu laskutetaan asiakkaalta viimeisen kuukausivuokran yhteydessä. Muihin palveluihin (esim. muuttolaatikot, pakkaustarvikkeet ja pakkauspalvelu) liittyvä maksu laskutetaan asiakkaalta ensimmäisen kuukausivuokran yhteydessä. Kuluttaja-asiakkaiden osalta hinnat sisältävät arvonlisäveron. Yritysasiakkaiden osalta hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina ja hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Palvelun laskutuskausi on kuukauden mittainen jakso. Laskutuskausi alkaa tavaroiden noutopäivänä ja päättyy seuraavan kuukauden noutopäivää edeltävänä päivänä. Esimerkiksi mikäli noutopäivä on 2.4., ensimmäinen laskutuskausi on 2.4.–1.5. Seuraava laskutuskausi on 2.5.–1.6. jne. Koska päivien määrät vaihtelevat kuukausittain, myös laskutuskauden päivien määrät vaihtelevat kuukausien mukaan. Kuukausimaksun suuruus on aina sama laskutuskauteen kuuluvien päivien määrästä riippumatta. Ensimmäinen kuukausimaksu veloitetaan palvelun tilauksen yhteydessä. Seuraavat kuukausimaksut laskutetaan kuukausittain etukäteen. Laskujen maksuehto on 14 päivää. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Bear Storage:lle laskutusosoitteen ja/tai puhelinnumeron muuttumisesta.

5. Maksuviivästykset ja niiden seuraukset
Viivästyneestä maksusta Bear Storage:lla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Lisäksi Bear Storage:lla on oikeus periä kohtuulliset maksukehotus- ja perintäkulut. Mikäli palvelun kuukausimaksua ei ole maksettu yhden (1) kuukauden kuluttua eräpäivästä, Bear Storage:lla on oikeus realisoida varastoitavana olevat tavarat parhaaksi katsomallaan tavalla. Bear Storage ilmoittaa realisointiin ryhtymisestä kirjallisesti asiakkaalle, jonka jälkeen asiakkaalla on kaksi (2) kuukautta aikaa lunastaa varastoitavana olevat tavarat maksamalla erääntyneet maksut viivästyskorkoineen ja muine kuluineen. Asiakas vastaa varaston vuokrasta realisointihetkeen saakka. Bear Storage:lla on oikeus käyttää realisointitulos kaikkien saatavien ja realisoinnista aiheutuvien kulujen kattamiseen. Mahdollisen ylijäävän osan Bear Storage tilittää asiakkaalle. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Mikäli varastoitavana olevilla tavaroilla ei ole sanottavaa myyntiarvoa, Bear Storage voi myymisen sijasta menetellä tavaroiden suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla. Bear Storage:lla ei ole velvollisuutta palauttaa varastoituja tavaroita asiakkaalle, mikäli palvelun kuukausimaksu mahdollisine viivästyskorkoineen ja kuluineen on osittainkin maksamatta.

6. Palvelun toimitus

6.1. Yleistä
Palvelun piiriin eivät kuulu:

 • erikoisjärjestelyitä tai -kantovälineitä vaativat esineet (kuten esimerkiksi pianot, flyygelit, akvaariot, kassakaapit ja kylpyammeet),
 • tavarat, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa muulle omaisuudelle, terveydelle tai ympäristölle (kuten esimerkiksi nestemäiset aineet, pilaantuneet tai pahanhajuiset tavarat, elintarvikkeet, lääkkeet, ampuma-aseet ja ammukset, tulenarat aineet, räjähdysvaaralliset tai syövyttävät aineet, eläinperäiset tuotteet, kasvit ja tuhohyönteisten asuttamat tavarat),
 • tavarat, jotka voivat tuhoutua tai pilaantua varastoinnin aikana,
 • tavarat, jotka ovat herkkiä lämpötilavaihteluille tai kosteuspitoisuuden vaihteluille,
 • laittomat tuotteet (esimerkiksi huumausaineet),
 • moottoriajoneuvot,
 • ja varastettu omaisuus tai muutoin laittomasti hankittu omaisuus.

Bear Storage:lla on viime kädessä oikeus päättää, voidaanko varastoitavaksi aiottu tavara ottaa vastaan. Käteinen raha, arvopaperit, jalometallit, korut ja muut arvoesineet sekä helposti särkyvät esineet (kuten esimerkiksi lasi ja posliini) ovat sopimattomia palvelun piiriin. Mikäli asiakas haluaa tällaista omaisuutta palvelun piiriin, asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta tilaushetkellä. Lisäksi asiakkaan tulee laatia yksityiskohtainen lista tällaisesta omaisuudesta ja arvio omaisuuden arvosta. Lista tulee toimittaa Bear Storage:lle ennen tavaroiden noutoa. Bear Storage:lle tulee varata mahdollisuus tarkastaa luetteloidut esineet nouto- ja toimitushetkellä. Bear Storage:lla on oikeus käyttää kolmansia osapuolia palvelun tuottamiseen. Bear Storage on vastuussa näiden sopimusehtojen mukaisista palveluista, vaikka kolmas osapuoli Bear Storage:n toimeksiannosta suorittaa palvelun osittain tai kokonaan.

6.2. Muuttolaatikoiden toimitus
Muuttolaatikoiden toimitus tapahtuu asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tilausvahvistuksessa ilmoitettuna ajankohtana. Asiakkaan tulee olla henkilökohtaisesti paikalla vastaanottamassa muuttolaatikot. Asiakas voi halutessaan käyttää valtuutettua edustajaa. Mahdollisen edustajan käytöstä tulee ilmoittaa Bear Storage:lle etukäteen. Mikäli asiakas ei ole paikalla tilausvahvistuksessa sovittuna ajankohtana muuttolaatikoiden toimitus varten (henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä), Bear Storage:lla on oikeus veloittaa asiakkaalta 49 euron (sis. alv) suuruinen maksu. Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa palvelun toimittamiseen.
6.3. Tavaroiden nouto
Varastoitavaksi tarkoitetut tavarat noudetaan asiakkaan ilmoittamasta osoitteesta tilausvahvistuksessa ilmoitettuna ajankohtana. Asiakkaan tulee olla henkilökohtaisesti paikalla tavaroita noudettaessa. Asiakas voi halutessaan käyttää valtuutettua edustajaa. Edustajalla tulee olla oikeus luovuttaa asiakkaan irtaimisto Bear Storage:lle asiakkaan puolesta. Mahdollisen edustajan käytöstä tulee ilmoittaa Bear Storage:lle etukäteen. Mikäli asiakas ei ole noutohetkellä paikalla (henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä), Bear Storage:lla on oikeus veloittaa asiakkaalta 89 euron (sis. alv) suuruinen maksu. Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa palvelun toimittamiseen. Asiakkaan tulee muun muassa huolehtia siitä, että noudettavat tavarat ovat valmiiksi pakattu ja purettu siten, että ne voidaan kantaa sellaisenaan oviaukoista. Asiakas on vastuussa kulkuväylien esteettömyydestä. Esteettömyydellä tarkoitetaan muun muassa sitä, että kulkuväyliltä on poistettu kaikki vahingoittumiselle altis ja palvelusuoritusta vaarantava ja haittaavaa irtaimisto. Kulkuväylien tulee olla ulkojalkinein kuljettavissa. Asiakas on vastuussa siitä, että muu irtaimisto ja pinnat (ml. lattiapinnat) on suojattu asianmukaisesti tavaroiden noudon ajaksi. Varastoitavien tavaroiden tulee olla kooltaan, painoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne voidaan siirtää ja lastata kuljetusvälineeseen kahden ihmisen kantamana. Tavaroita ei noudeta vaikeakulkuisista paikoista. Asiakas vastaa itse tavaroiden asianmukaisesta pakkaamisesta ja suojaamisesta ellei tilauksen yhteydessä ole sovittu toisin (esim. pakkauspalvelu).

6.4. Tavaroiden varastointi
Varastoinnin vuokra-aika alkaa sinä päivänä, kun Bear Storage on noutanut varastoitavaksi tarkoitetut tavarat asiakkaalta. Varastoinnin vuokra-aika päättyy sinä päivänä, kun Bear Storage on luovuttanut varastoidut tavarat takaisin asiakkaalle. Bear Storage:n alihankkija (kolmas osapuoli) on vakuuttanut varastoitavat tavarat murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta 500 000 euroon asti sekä tavaroiden käsittelyssä tapahtuvien vahinkojen osalta 100 000 euroon asti. Vakuutus ei korvaa rahaa, arvopapereita, jalometalleja, koruja tai muita arvoesineitä. Bear Storage:lla on oikeus avata varastoitavaksi tarkoitettuja laatikoita sekä muita säilytysastioita tarkistaakseen ja varmistaakseen, että palvelussa ei varastoida tavaroita näiden sopimusehtojen vastaisesti. Bear Storage:lla on tarvittaessa oikeus poistaa vaaraa tai vahinkoa mahdollisesti aiheuttava tavara varastosta tai ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin vaaran tai vahingon torjumiseksi. Asiakas on velvollinen korvaamaan Bear Storage:lle edellä mainituista toimenpiteistä syntyneet kustannukset.

6.5. Tavaroiden palautus
Asiakkaan tulee tilata varastoitujen tavaroiden palautus joko kirjallisesti sähköpostiviestillä tai suullisesti puhelimitse. Asiakas saa tekemästään tavaroiden palautusta koskevasta tilauksesta sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta hän voi tarkistaa tilauksen tiedot. Asiakkaan tulee tarkistaa, että tilausvahvistuksessa ilmoitettu tilauksen sisältö vastaa asiakkaan tekemää tilausta. Varastoidut tavarat palautetaan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tilausvahvistuksessa ilmoitettuna ajankohtana. Asiakkaan tulee olla henkilökohtaisesti paikalla tavaroiden palautettaessa. Asiakas voi halutessaan käyttää valtuutettua edustajaa. Edustajalla tulee olla oikeus vastaanottaa asiakkaan irtaimisto Bear Storage:lta asiakkaan puolesta. Mahdollisen edustajan käytöstä tulee ilmoittaa Bear Storage:lle etukäteen. Mikäli asiakas ei ole tavaroiden palautushetkellä paikalla (henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä), Bear Storage:lla on oikeus veloittaa asiakkaalta 89 euron (sis. alv) suuruinen maksu. Asiakkaan tulee tarkastaa tavarat ja todentaa mahdolliset vahingot kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun varastoidut tavarat ovat luovutettu takaisin asiakkaalle. Bear Storagen työntekijöiden ja asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahinko/törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä. Näkyvistä vaurioista tulee ilmoittaa tavaroiden luovutuksen yhteydessä ja muista vahingoista yhden (1) viikon kuluessa.

7. Palvelun kesto
Tavaroiden varastointipalvelu on voimassa toistaiseksi. Asiakas saa irtisanoa varastointipalvelun kahden (2) arkipäivän irtisanomisaikaa noudattaen. Asiakas ei voi kuitenkaan irtisanoa varastointipalvelua päättymään ensimmäisen kahden (2) kuukauden aikana eli vuokrakausi on aina vähintään kaksi (2) kuukautta ellei asiakkaan kanssa olla erikseen sovittu kahta (2) kuukautta lyhyempää vuokrakautta. Bear Storage:lla on oikeus irtisanoa varastointipalvelu kirjallisesti noudattaen kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa. Mikäli varastointipalvelun toimittaminen päättyy asiakkaan suorittaman irtisanomisen vuoksi kesken laskutuskauden, asiakkaalla on velvollisuus maksaa kyseisen laskutuskauden kuukausimaksu täysimääräisesti. Asiakkaan irtisanoessa varastointipalvelun päättymään kesken laskutuskauden maksettuja maksuja ei myöskään palauteta asiakkaalle.

8. Tilauksen peruuttaminen ja peruutusoikeus
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä tilaus ilmoittamalla siitä Bear Storage:lle joko kirjallisesti sähköpostiviestillä tai suullisesti puhelimitse. Tilauksen peruuttamisesta ei veloiteta asiakasta, mikäli peruutuksesta ilmoitetaan Bear Storage:lle sovittua nouto- tai palautuspäivää edeltävänä arkipäivänä klo 12 mennessä. Peruuttamattomasta tai liian myöhään perutusta tilauksesta peritään 89 euron (sis. alv) suuruinen maksu.

9. Bear Storage Oy:n vastuu ja korvausvelvollisuus
Bear Storage on vastuussa tavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta tavaroiden noutohetkestä eteenpäin. Bear Storage:n vastuu tavaroiden katoamisesta ja vahingoittumisesta lakkaa, kun tavarat on luovutettu takaisin asiakkaalle (tai hänen edustajalleen). Bear Storage ei vastaa tavaran vahingoittumisesta, mikäli tavaran vahingoittuminen on johtunut:

 • asiakkaan virheestä tai laiminlyönnistä (esimerkiksi asiakkaan virheellisesti suorittama tavaroiden pakkaaminen tai suojaaminen taikka kohdan 6.1 mukaisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti)
 • tavaran erityisestä alttiudesta vahingoittumiselle tai ympäristön olosuhteille kuten lämmön tai kosteuden vaihteluille
 • tavaran vaillinaisesta laadusta (esimerkiksi tavaran huono kunto taikka alun perin

puutteellinen tai ohjeiden vastainen kokoaminen), tai elektronisen laitteen vahingoittumisesta ilman, että laitteeseen on kohdistunut ulkoapäin isku, kolhaisu tai muu vastaava tapahtuma.
Bear Storage korvaa asiakkaalle palvelun viivästymisestä tai virheestä aiheutuneet välittömät vahingot. Asiakkaan on esitettävä näyttö aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Bear Storagen korvausvastuu ei koske tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai muita menetyksiä. Bear Storage ei myöskään vastaa asiakkaalle aiheutuneista vahingoista, jos ne johtuvat asiakkaan omista toimenpiteistä tai asiakkaan vastuulle kuuluvasta seikasta. Mikäli Bear Storage on vastuussa palvelun kohteena olevalle tavaralle aiheutuneesta vahingosta, korvauksen enimmäismäärä on kaksikymmentä (20) euroa hävinnyttä tai vahingoittunutta tavarakiloa kohden. Vahingonkorvausta on vaadittava Bear Storage:lta kirjallisesti yhden (1) viikon kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva sopimusrikkomus havaittiin tai se olisi pitänyt havaita. Mikäli asiakas käyttää palveluja muuhun kuin kuluttajansuojalain 1 luvussa määriteltyyn tarkoitukseen, Bear Storage vastaa ainoastaan välittömistä vahingoista korkeintaan asiakkaan kyseisestä palvelusta maksamalla määrällä.

10. Asiakkaan vastuu ja korvausvelvollisuus
Mikäli asiakas käyttää palvelua näiden sopimusehtojen vastaisesti ja tästä aiheutuu vahinkoa Bear Storage:lle, ympäristölle, henkilöille tai kolmannen osapuolen omaisuudelle, asiakas on velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneen välittömän vahingon. Asiakastilaukset ovat henkilökohtaisia ja sopimusten luovuttaminen kolmansille osapuolille vaatii aina myös Bear Storagen suostumuksen.

11. Reklamaatiot
Mikäli asiakas haluaa esittää Bear Storage:lle vaatimuksen, tulee asiakkaan ilmoittaa tästä Bear Storage:lle kohtuulliseksi katsotussa ajassa sen jälkeen, kun asiakas on huomannut tai asiakkaan olisi tullut huomata vahinko. Asiakkaan tulee tarkastaa tavarat ja todentaa mahdolliset vahingot kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun varastoidut tavarat on luovutettu takaisin asiakkaalle. Näkyvistä vaurioista tulee ilmoittaa tavaroiden luovutuksen yhteydessä ja muista vahingoista kahden (2) viikon kuluessa. Reklamaatio ja ilmoitus vaatimuksista tulee antaa kirjallisena.

12. Ylivoimainen este
Bear Storage ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamaton seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Bear Storage:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka seurauksia Bear Storage ei voi kohtuudella välttää. Bear Storage on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle Bear Storagea kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin se on mahdollista. Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli kaksi (2) kuukautta, on sekä Bear Storage:lla että asiakkaalla oikeus purkaa tilaus/palvelu ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia.

13. Muutokset palveluun, hintoihin ja sopimusehtoihin
Bear Storage pidättää oikeuden muuttaa palvelun ominaisuuksia, palvelusta perittäviä maksuja sekä näitä sopimusehtoja. Bear Storage:lla on oikeus muuttaa palvelun ominaisuuksia, maksuja kuluttaja-asiakkaan vahingoksi ja sopimusehtoja, jos muutos johtuu:

palvelun tuotantokustannusten tai -rakenteen muuttumisesta,

 • kolmansien osapuolten tuottamista palveluista johtuvista muutoksista,
 • palvelun kehittämisestä tai uudistamisesta taikka palvelun tuottamisen lopettamisesta,
 • markkinatilanteen tai palvelun kysynnän muuttumisesta
 • lainsäädännön muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä.

 

Bear Storage ilmoittaa kuluttaja-asiakkaalle hänen vahingokseen tehtyjen sopimusehtojen, palveluiden tai maksujen muutoksesta ja sen perusteista sekä asiakkaan oikeudesta irtisanoa palvelu viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli muutos perustuu lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen, Bear Storage:lla on oikeus toteuttaa muutos siitä päivästä lähtien, kun lainmuutos tai viranomaisen päätös tulee voimaan. Muista muutoksista Bear Storage ilmoittaa tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Asiakkaalla on yhden (1) kuukauden ajan muutoksesta tiedon saatuaan, kuitenkin enintään kolmen (3) kuukauden ajan muutoksen voimaantulosta, oikeus irtisanoa palvelu päättymään välittömästi. Palveluun sovelletaan uusia sopimusehtoja niiden voimaantulosta alkaen, jos asiakas ei irtisano sopimusta yhden (1) kuukauden kuluessa saatuaan tiedon muutoksesta. Bear Storage:lla on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin, palveluihin ja maksuihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta kuluttaja-asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen keskeiseen sisältöön.

14. Asiakkaan henkilötiedot ja niiden käyttö
Asiakkaiden tiedot tallentuvat Bear Storage:n ylläpitämään asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään muun muassa asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Bear Storage ei luovuta asiakkaan antamia tietoja kolmansille osapuolille, poislukien varastointipalvelun asianmukaisen suorittamisen edellyttämät Bear Storagen käyttämät kolmannet osapuolet. Bear Storage vastaa, että kolmannet osapuolet käyttävät Bear Storagen asiakastietoja vain varastointipalvelun asianmukaiseen suorittamiseen. Hyväksymällä palveluehdot asiakas suostuu tietojensa käyttöön Bear Storage:n omien palveluiden ja tuotteiden suoramainonta – ja markkinointitarkoituksiin, halutessaan asiakas voi kuitenkin kieltää asiakastietojen käytön edellä mainittuihin tarkoituksiin olemalla yhteydessä Bear Storage:n asiakaspalveluun. Yksilöllisiä käyttäjätietoja ei anneta edelleen myydä tai muulla tavalla siirretä kolmannelle osapuolelle, ellei se ole tarpeen Bear Storagen oikeuksien toteuttamiseksi tai ellei laki sitä nimenomaisesti edellytä.
Tarkemmat asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot löydät Bear Storage Oy:n tietosuojaselosteesta, joka löytyy osoitteesta www.bearstorage.fi/tietosuojaseloste.

15. Erimielisyydet
Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne Bear Storagea vastaan joko Bear Storage:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti sen paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on asuinpaikka. Ellei asiakkaalla ole kotipaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Bear Storage:n kotipaikan käräjäoikeudessa. Lisäksi kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa palvelua koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luonteeltaan suosituksia.

16. Ehtojen voimassaolo
Nämä sopimusehdot ovat toistaiseksi voimassa 20.08.2018 alkaen.

 

Yhteystiedot
Bear Storage Oy
Kytötie 18 B 68 01360 Vantaa
Y-tunnus: 2925325-5
Asiakaspalvelu: +358 10 338 5710
Reklamaatiot: +358 50 477 7667

Lataa palveluehdot